کافه جگرکی دایی هادی

یزد، میبد
کد اختصاصی فروشگاه: 162
شماره تلفن: 09104876205
آدرس: میبد. خیابان خامنه ای. نبش خامنه ای 2
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
جگر. دل وقلوه. بال وبازو.